Regulamin

REGULAMIN 

§ 1
Informacje ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oraz zakupu produktów oferowanych na stronie www.lexykon.com.pl, w tym zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów, informacje o sposobie reklamacji oraz odstąpienia od umowy. 
  2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon każdemu podmiotowi zainteresowanemu zawarciem umowy na usługę lub produkt oferowany na stronie www.lexykon.com.pl przed zawarciem umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2023 r. i reguluje zasady korzystania z usług i produktów oferowanych na stronie po tej dacie. Do umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy. 
  4. Wszelką korespondencję mailową skierowaną do Studium Praktyki Prawnej LEXykon należy przesyłać na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.
  5. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze – rozumie się przez to Studium Praktyki Prawnej LEXykon; 

2) Cenie – rozumie się przez to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą osoba lub podmiot zawierający Umowę ze Studium Praktyki Prawnej Lexykon zobowiązana/y jest zapłacić za zakupioną usługę lub produkt, w tym za treść lub usługę cyfrową, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

3) Formularzu zamówienia – rozumie się przez to formularz służący do złożenia zamówienia na usługę lub produkt oferowany przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

4) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Koncie użytkownika – rozumie się przez to utworzony przez użytkownika indywidualny dostęp użytkownika na stronie Sklepu, określany nazwą użytkownika oraz hasłem zabezpieczającym dostęp do konta w postaci ciągu znaków; 

6) Koncie kursanta – rozumie się przez to indywidualny dla każdego kursanta dostęp do kursu, szkolenia lub warsztatu udostępnionego na Platformie Edukacyjnej LEXykon, tworzone dla kursanta przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w ramach realizacji Umowy oraz zabezpieczone przed dostępem innych osób poprzez indywidualnie utworzony login i hasło w postaci ciągu znaków;

7) Kursach – rozumie się przez to organizowany przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon cykl zajęć lub lekcji, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie;

8) Kursancie – rozumie się przez to użytkownika, który zakupił kurs, szkolenie lub warsztat organizowane/y przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub z takiej usługi korzysta na podstawie niniejszego Regulaminu;

9) Materiałach szkoleniowych – rozumie się przez to materiały edukacyjne, przygotowane w dowolnej formie, w tym w formie tekstowej lub w formie wideo, przygotowane zgodnie z planem kursu, szkolenia lub warsztatu, udostępniane w ramach określonego kursu, szkolenia lub warsztatu organizowanego przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

10) Platformie Edukacyjnej LEXykon – rozumie się przez to platformę szkoleniową znajdującą się na stronie internetowej: www.lexykon.edu.pl;

11) Plikach nieprzeznaczonych do pobrania – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju pliki udostępniane Użytkownikowi przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon, które nie są wyraźnie oznaczone jako pliki do pobrania lub nie są umieszczone w folderze o nazwie „Pliki do pobrania”;

12) Produkcie fizycznym – produkt posiadający postać materialną, niestanowiący usługi, treści cyfrowej i usługi cyfrowej;

13) Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon czynności prawnej bezpośrednio związaną z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą lub posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy;

14) Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą dokonującą ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon czynności prawnej, która jest bezpośrednio związana z działalnością̨ gospodarczą tej osoby, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

15) Rachunku bankowym Studium Praktyki Prawnej Lexykon – rozumie się przez to rachunek bankowy prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. pod nr 45 1050 1461 1000 0090 7563 0971. 

16) Sklepie – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem: https://www.lexykon.com.pl/sklep/ na której umożliwiono zakup usług i produktów oferowanych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

17) Studium Praktyki Prawnej LEXykon – rozumie się przez to konsorcjum „LEXykon”, w skład w którego wchodzi:
– LEXykon sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000732986, o nr ewidencyjnych NIP: 5252751116, REGON: 380280634, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł; nr tel. +48 22 1228268; adres email: szkolenia@lexykon.com.pl;
– Studium Praktyki Prawnej LEXykon Ewelina Lekler, adres: ul. Norwida 8/10 lok. 16,94-024 Łódź,  o nr ewidencyjnych NIP: 7711473601, REGON: 472932494;

18) Szkoleniu – rozumie się przez to organizowane przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon zajęcia lub lekcje poświęcone sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie wiedzy z danego zakresu lub doskonalenie określonych umiejętności i kwalifikacji; 

19) Treści cyfrowej – rozumie się przez to dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej;

20) Umowie –  rozumie się przez to umowę zawartą ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon na podstawie niniejszego Regulaminu; 

21) Usłudze cyfrowej –  rozumie się przez to usługę pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych;

22) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

23) Warsztatach – rozumie się przez to organizowane przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon zajęcia mające na celu wyćwiczenie określonych umiejętności praktycznych; 

24) Wymaganiach technicznych – rozumie się przez to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep i Platforma Edukacyjna LEXykon, w tym konieczne do zawarcia umowy ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Wymagania te są następujące:
– korzystanie z komputera, laptopa lub innego urządzenia z aktualnym systemem operacyjnym, dostępem do Internetu oraz umożliwiającego wypełnienie formularzy elektronicznych;
–  dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej, np. Mozilla, Opera, Google Chrome, Safari;
– dostęp do aktywnego adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu;
– dla korzystania z Platformy Edukacyjnej LEXykon niezbędne jest korzystanie z urządzenia posiadającego odpowiednie i aktualne oprogramowanie umożliwiające obsługę pliku w formacie PDF, DOC, pub, mobi oraz oprogramowanie do odtwarzania plików mov, mp3, mp4;
– do pobierania plików i ich odczytu niezbędne jest korzystanie z urządzenia posiadającego odpowiednie i aktualne oprogramowanie umożliwiające odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie, PDF, DOC, pub, mobi, mov, mp3, mp4. 

25) Zadaniach – rozumie się przez to zadania praktyczne udostępnione w ramach określonego kursu, szkolenia lub warsztatu organizowanego przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

§ 2
Podstawowe zasady korzystania z usług i zakupu produktów

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon, w ramach prowadzonej działalności, przedstawia na stronie www.lexykon.com.pl oferty swoich usług oraz produktów o charakterze edukacyjnym.

2. Warunkiem korzystania z usług lub zakupu produktów oferowanych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon jest:

1) dokonanie zakupu usługi lub produktu w sklepie znajdującym się na stronie: www.lexykon.com.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia;

2) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia i niniejszym Regulaminie;

4) dokonanie terminowej płatności ceny za zakupioną usługę lub produkt;

5) przestrzeganie postanowień Regulaminu.

3. Zakup wybranej usługi lub produktu na stronie www.lexykon.com.pl, wypełnienie formularza zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu oznacza zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakres usługi świadczonej przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub specyfikacja produktu oznaczone są opisem tej usługi lub produktu, umieszczonym na stronie www.lexykon.com.pl i udostępnionym Użytkownikowi przed zawarciem Umowy. 

4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon ma prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji usług i produktów, w tym treści lub usług cyfrowych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać wprowadzone również w trakcie realizacji Umowy, w szczególności gdy zmianie ulegnie stan faktyczny lub prawny dotyczący tych usług lub produktów, a wprowadzona zmiana jest konieczna dla prawidłowej realizacji Umowy.

5. Wszystkie ceny widniejące na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (polski złoty – PLN) oraz zawierają należny podatek w obowiązującej stawce. 

6. Studium Praktyki Prawnej LEXykon ma prawo do zmiany cen usług i produktów oferowanych w Sklepie, a także do stosowania cen promocyjnych i rabatów, a w szczególnych wypadkach także do  całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty ceny.

7. Dostęp do płatnych usług i produktów w ramach danego konta użytkownika lub konta kursanta przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby wskazanej w formularzu zamówienia. W przypadku rozpoznania przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon, że z jednego konta użytkowania lub konta kursanta korzysta więcej niż jedna osoba, Administrator ma prawo usunąć to konto lub w inny sposób uniemożliwić dostęp do usługi lub produktu, bez zwrotu wpłaconej ceny i z zachowaniem prawa do otrzymania całości ceny za zakupioną usługę lub produkt. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu do kursu lub innego produktu na różnych urządzeniach po powiadomieniu o tym Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić co najmniej w formie mailowej, każdorazowo dla każdej zmiany urządzenia, z którego korzysta dany Użytkownik. 

8. Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie umożliwia automatycznego dodawania opinii o produktach lub usługach, ale takie opinie wyrażone w dowolnej formie przez Użytkownika mogą być opublikowane na stronie www.lexykon.com.pl. Publikacja opinii Użytkownika o produkcie lub usłudze przesłanej po wejściu w życie tego Regulaminu będzie poprzedzona weryfikacją danych Użytkownika oraz usługi lub produktu, z których ten Użytkownik korzystał, tak by opinia była prawdziwa i dotyczyła usługi lub produktu, z którego Użytkownik faktycznie korzystał. 

§ 3
Zakup usługi lub produktu

1. Zakupu usługi lub produktu można dokonać za pośrednictwem Sklepu znajdującego się na stronie internetowej: https://www.lexykon.com.pl/sklep/.

2. Do zakupu usługi lub produktu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, w tym posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem oraz aktualnym systemem operacyjnym oraz aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.

3. W celu zakupu usługi lub produktu należy wejść na stronę https://www.lexykon.com.pl/sklep/oraz kolejno:

1) dodać wybraną usługę lub produkt do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku o treści „dodaj do koszyka”;

2) zatwierdzić zakup poprzez naciśnięcie przycisku o treści „przejdź do płatności”;

3) wypełnić formularz zamówienia; 

4) zapoznać się z udostępnionym Regulaminem i go zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia;

5) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia;

6) potwierdzić zawarcie umowy poprzez naciśnięcie przycisku o treści „kupuję i płacę”;

7) opłacić zamówienie, zgodnie z wybraną formą i sposobem płatności. 

4. Wypełnienie formularza zamówienia wiąże się z założeniem konta użytkownika w Sklepie.

5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia zgodnych z prawdą oraz aktualnych danych osobowych niezbędnych do wystawienia dokumentów sprzedaży oraz wykonania Umowy.

6. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę za zakupiony usługę lub produkt powinien w odpowiednim polu formularza zamówienia wskazać dane do faktury. W takim przypadku faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

7. Do dokonania zakupu niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień. Przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści Umowy.

8. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega prawo do odmowy przyjęcia formularza zamówienia i zawarcia umowy z ważnej przyczyny, w szczególności, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna przewidywana liczba uczestników kursu, szkolenia lub warsztatu lub gdy zostanie przekroczony maksymalny przewidywany limit uczestników kursu, szkolenia lub warsztatu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Studium Praktyki Prawnej LEXykon niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika, który zakupił daną usługę lub produkt oraz zwróci pieniądze wpłacone przez tego Użytkownika na poczet ceny za tę usługę lub produkt. 

9. Studium Praktyki Prawnej LEXykon niezwłocznie potwierdzi zawarcie umowy zgodnie z Regulaminem oraz specyfikacją usługi lub produktu. Potwierdzenie zawarcia umowy nastąpi mailowo, na adres wskazany w zamówieniu. 

10. Korzystanie z usług lub produktów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu na Platformie Edukacyjnej LEXykon odbywa się z użyciem indywidualnego konta kursanta, które tworzone jest przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon niezwłocznie po zawarciu umowy. Dane do zalogowania na to konto są wysyłane mailowo na adres wskazany w zamówieniu, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za zakupioną usługę lub produkt. 

11. Do korzystania z Platformy Edukacyjnej LEXykon konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, w tym posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem oraz aktualnym systemem operacyjnym oraz aktualną przeglądarką internetową. 

§ 4
Płatności

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon akceptuje następujące formy płatności ceny za usługi lub produkty:

1) Przelew bankowy – płatność jednorazowa – w tej opcji dokonuje się jednorazowej zapłaty całości ceny bezpośrednio na rachunek bankowy Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

2) Przelew bankowy – płatność w 3 częściach – w tej opcji dokonuje się zapłaty ceny w 3 równych częściach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza część ceny płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna część ceny płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej części stanowi równowartość 1/3 całości ceny. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z części może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z produktu lub usługi. Możliwość korzystania z produktu lub usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.

3) Przelew bankowy – płatność w 6 częściach – w tej opcji dokonuje się zapłaty ceny w 6 równych częściach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza część ceny płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna część ceny płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej części stanowi równowartość 1/6 całości ceny. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z części może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z produktu lub usługi. Możliwość korzystania z produktu lub usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.

4) Przelew bankowy – płatność w 9 częściach – w tej opcji dokonuje się zapłaty ceny w 9 równych częściach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza część ceny płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna część ceny płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej części stanowi równowartość 1/9 całości ceny. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z części może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z produktu lub usługi. Możliwość korzystania z produktu lub usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.

5) Płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu do obsługi płatności – w tym przypadku płatność następuje za pośrednictwem zewnętrznego systemu do obsługi płatności (np. PayPal tpay itp.).

2. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega możliwość wyłączenia niektórych opcji płatności dla wybranych usług lub produktów.

3. Dane umożliwiające dostęp do wybranej usługi na Platformie Edukacyjnej LEXykon wysyłany jest mailem na wskazany w zamówieniu adres mailowy Użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty całej należności (przy płatności jednorazowej) lub po zaksięgowaniu wpłaty pierwszej części ceny (przy płatności w 3,6 lub 9 częściach).

4. Zablokowanie możliwości korzystania usługi lub produktu na skutek braku płatności w terminie nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia ceny za zakupioną usługę lub produkt.

§ 5
Promocje

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon przewiduje następujące stałe promocje dotyczące kursów lub szkoleń:

1) Promocja Koleżeńska – obowiązuje przy jednoczesnym zakupie dwóch usług. Aby skorzystać z tej promocji należy wcześniej uzyskać kod rabatowy, który należy wpisać przy zakupie danego kursu lub szkolenia. Aby uzyskać kod rabatowy do Promocji Koleżeńskiej, należy skontaktować się ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon (mailowo lub telefonicznie). Po uzyskaniu kodu rabatowego należy zakupić dwie usługi. Zakupione usługi nie muszą być tożsame. Zakupu może dokonać jedna osoba lub dwie osoby. Kod rabatowy obowiązuje na obie usługi. Kod rabatowy w Promocji Koleżeńskiej uprawnia do 10% zniżki dla każdego zamówienia.

2) Promocja „Płatność Jednorazowa” – obowiązuje w przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny. Spełnienie warunków Promocji „Płatność Jednorazowa” uprawnia do 5% zniżki. Aby skorzystać z tej promocji, należy w formularzu zamówienia wybrać formę płatności: oznaczoną jako „płatność przelewem – płatność jednorazowa” oraz dokonać zapłaty 95% wartości zakupionego szkolenia. 

3) Zniżki indywidualne – zniżki oferowane indywidualnie dla wybranych klientów. Aby skorzystać ze zniżki należy podać uzyskany od Studium Praktyki Prawnej LEXykon kod rabatowy. Wysokość rabatu w przypadku tej promocji ustalana jest indywidualnie.

2. Promocje nie łączą się.

§ 6
Szczegółowe zasady korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon

1. Korzystanie z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon odbywa się poprzez przeniesienie praw albo na zasadzie licencji czasowej.

2. Korzystanie z kursów, szkoleń oraz warsztatów organizowanych i prowadzonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon odbywa się na zasadzie licencji czasowej.

3. W przypadku licencji czasowej Studium Praktyki Prawnej LEXykon udziela Kursantowi ograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów szkoleniowych oraz zadań na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu. Kursantowi nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie oraz nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji. Nie dochodzi w tym zakresie do przeniesienia żadnych praw na Kursanta. Sprzedaż lub nieodpłatne udostępnienie materiałów szkoleniowych innej osobie jest niedopuszczalne i zabronione. Licencja czasowa obowiązuje od dnia rozpoczęcia kursu lub szkolenia do dnia zakończenia kursu lub szkolenia.  Opłata z tytułu udzielenia licencji stanowi 80% ceny danego kursu lub szkolenia.

4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon upoważnia Kursanta do korzystania z materiałów szkoleniowych na nastepujących polach eksploatacji:

1)  przeglądania udostępnionych mu materiałów szkoleniowych na Platformie Edukacyjnej LEXykon lub w innej formie,

2) do pobierania materiałów szkoleniowych oznaczonych jako materiały możliwe do pobrania  do pamięci używanego urządzenia, utrwalenia ich tym urządzeniu oraz do sporządzenia drukowanych egzemplarzy tych materiałów wyłącznie na użytek własny kursanta, w celach niekomercyjnych i służących wyłącznie prawidłowemu odbyciu szkolenia prowadzonego w ramach kursu. Materiały szkoleniowe nieudostępnione do swobodnego pobierania przez kursantów nie mogą być utrwalane żadną techniką i na żadnych nośnikach danych.

5. Użytkownik nie może utrwalać materiałów szkoleniowych udostępnionych mu w formie wideo oraz zajęć, konsultacji, warsztatów lub innych wydarzeń prowadzonych na żywo, w żaden sposób, żadną techniką i na żadnych nośnikach danych.

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

1) korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon oraz Platformy Edukacyjnej LEXykon w sposób nienaruszający praw Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub praw innych Użytkowników;

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy Edukacyjnej LEXykon oraz od korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu;

4) zabezpieczania materiałów szkoleniowych oraz zadań udostępnionych mu w ramach danego kursu, szkolenia lub warsztatu przed dostępem osób trzecich;

5) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Studium Praktyki Prawnej LEXykon na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do usług innym osobom odpłatnie lub nieodpłatnie, kopiowania i rozpowszechniania udostępnionych mu treści, materiałów szkoleniowych lub zadań, przekazywania tych treści, materiałów lub zadań osobom trzecim, a także utrwalania jakąkolwiek techniką na jakichkolwiek nośnikach plików nieprzeznaczonych do pobrania; 

6) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. 

7. Studium Praktyki Prawnej LEXykon może zaprzestać świadczenia usług w razie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w sposób niezgodny z:

1) ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

2) obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,

3) postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Studium Praktyki Prawnej LEXykon zachowuje prawo do żądania od Użytkownika zapłaty całości ceny za zakupiony usługę lub produkt.

9. Studium Praktyki Prawnej LEXykon będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów szkoleniowych i innych treści, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.

10. Wszelkie dane i informacje niepodane do publicznej wiadomości, a dotyczące organizacji i prowadzenia kursów i szkoleń przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon, w tym w szczególności dane i informacje dotyczące zawartości i formy materiałów szkoleniowych oraz zadań, zasad działania Platformy Edukacyjnej LEXykon, zasad prowadzenia kursów i szkoleń, technik i metodologii nauczania, a także dane innych kursantów, są poufne oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tajemnicę handlową Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Kursanci mają obowiązek dołożyć wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej, przy czym obowiązek tej nie jest ograniczony w czasie. Kursant nie jest uprawniony do rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

11. Za naruszenie wskazanych w § 5 Regulaminu zakazów lub nakazów, niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków wskazanych w tym paragrafie bądź przekroczenie granic przyznanych uprawnień w zakresie udzielonej licencji czasowej użytkownik zapłaci Studium Praktyki Prawnej LEXykon karę umowną w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) za każde z naruszeń, płatną bez konieczności wezwania, wymagalną w dniu naruszenia, a gdy nie da się go ustalić – w dniu stwierdzenia naruszenia,  płatną na rachunek bankowy Studium Praktyki Prawnej LEXykon. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Studium Praktyki Prawnej LExykon ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

12. Studium Praktyki Prawnej LEXykon informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

§ 7
Szczególne zasady dotyczące kursów i szkoleń przygotowujących do egzaminów zawodowych

1. Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego są szkoleniami zawodowymi, skierowanymi wyłącznie do osób przygotowujących się do zdania tych egzaminów w celu późniejszego wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego bądź w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

2. Ukończenie kursu lub szkolenia, o którym mowa w ust. 1 nie daje uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego oraz nie daje gwarancji zdania egzaminu adwokackiego lub egzaminu radcowskiego.

3. Program kursów i szkoleń przygotowujących do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego zakłada, że kursant w nich uczestniczący ukończył studia wyższe na kierunku prawo i posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Materiały powtórzeniowe udostępnione w ramach kursów i szkoleń mają na celu powtórzenie najważniejszych zagadnień z danego zakresu i nie zastępują studiów prawniczych. 

4. Umowa na kurs lub szkolenie przygotowujące do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego upoważnia do uzyskania dostępu do kursu lub szkolenia dla jednej osoby fizycznej, wskazanej w formularzu zamówienia.

5. Umowa dotycząca kursu lub szkolenia przygotowującego do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego jest zawarta na czas określony – na czas trwania określonego kursu lub szkolenia. Kurs lub szkolenie rozpoczyna się w dniu wskazanym w harmonogramie. Harmonogram kursu lub szkolenia może ulec zmianom przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania kursu lub szkolenia, o czym kursanci zostaną poinformowani drogą mailową. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zajęcia na kursie lub szkoleniu przygotowującym do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego  mogą być nagrane wcześniej lub prowadzone na żywo. Udział w zajęciach prowadzonych na żywo odbywa się za pośrednictwem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Linki do zajęć odbywających się na żywo będą umieszczane na Platformie Edukacyjnej LEXykon lub wysyłane mailowo, najpóźniej na 3 godziny przed planowanym terminem zajęć. Brak otrzymania linku do zajęć należy zgłosić opiekunowi naukowemu najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. Problem z zalogowaniem się na zajęcia należy zgłosić najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Późniejsze zgłoszenie problemu z brakiem linku lub z zalogowaniem się może uniemożliwić kursantowi udział w zajęciach, za co Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie ponosi odpowiedzialności. 

7. W kursach, w ramach których świadczona jest usługa sprawdzania prac, kursanci mogą wysyłać prace do sprawdzenia w terminie  7, 14 lub 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zadania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Termin na rozwiązanie zadania jest uzależniony od jego rodzaju oraz poziomu trudności. Termin na rozwiązanie zadania zostanie wskazany kursantom najpóźniej w dniu udostępnienia zadania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Prace wysłane po terminie mogą nie zostać sprawdzone. Wysyłanie prac do sprawdzenia nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.

8. Zmiana adresu do wysyłki materiałów szkoleniowych w kursach korespondencyjnych powinna być zgłoszona Studium Praktyki Prawnej LEXykon mailowo, najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem nauki z danego bloku tematycznego, którego określone materiały dotyczą.

9. Do komunikacji z kursantem będzie używany adres mailowy oraz nr telefonu wskazany w formularzu zamówienia.

§ 8
Konto i dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych Studium Praktyki Prawnej LEXykon jest Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

2. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Studium Praktyki Prawnej LEXykon przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia danych oraz informacji, które umieścił w swoim Koncie Użytkownika.

5. Nazwa podana przez Użytkownika w trakcie zakupu kursu jest jawna i może być widoczna dla innych Użytkowników.

6. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na swój adres e-mail klikając w link zawarty w stopce każdego e-maila wysłanego z taką informacją przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon bądź wysyłając wiadomość mailową na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://www.lexykon.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9
Uprawnienia związane z niezgodnością produktu lub usługi z umową

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon odpowiada za zgodność z umową świadczonych usług i sprzedawanych produktów, w tym treści i usług cyfrowych. 

2. Studium Praktyki Prawnej LEXykon informuje, że szczegóły dotyczące rękojmi za niezgodność z umową usługi lub produktu, w tym usługi cyfrowej lub treści cyfrowej w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że produkt lub usługa nie odpowiada zgodności z umową Użytkownik może złożyć reklamację z dokładnym opisem zakresu, w jakim zakupiony przez niego produkt lub Usługa jest niezgodny/a z Umową oraz z wskazaniem zgłoszonego roszczenia.

4. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy Edukacyjnej LEXykon, problemy i uwagi związane ze świadczonymi przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon usługami należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@lexykon.com.pl. Zgłoszenia można przesyłać przez całą dobę.

6. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 10
Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności produktu fizycznego z umową

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. Jeżeli produkt fizyczny jest niezgodny z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. Studium Praktyki Prawnej LEXykon może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Studium Praktyki Prawnej LEXykon, można odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o jego braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

5. Konsument, chcąc skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1, musi udostępnić Studium Praktyki Prawnej LEXykon produkt podlegający naprawie lub wymianie.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

7. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Studium Praktyki Prawnej LEXykon odmówiło doprowadzenia produktu do zgodności z umową;

2) Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie doprowadziło produktu do zgodności z umową;

3) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Studium Praktyki Prawnej LEXykon próbowało doprowadzić go do zgodności z umową;

4) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 1.

5) z oświadczenia Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub okoliczności wyraźnie wynika, że produkt nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

9. Studium Praktyki Prawnej LEXykon prawnej zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.

11. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Studium Praktyki Prawnej na jego koszt. Studium Praktyki Prawnej Lexykon zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11
Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Studium Praktyki Prawnej LEXykon może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu treści lub usługi złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie doprowadziło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 4;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Studium Praktyki Prawnej LEXykon próbowało doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 1;

5) z oświadczenia Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie treści cyfrowe lub usługi cyfrowe nie zostaną doprowadzone do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

8. Studium Praktyki Prawnej LEXykon może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

9. Studium Praktyki Prawnej LEXykon jest zobowiązane do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

10. Studium Praktyki Prawnej LEXykon ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12
Uprawnienia Konsumenta w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Jeżeli Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie dostarczyło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w terminie, konsument może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Studium Praktyki Prawnej LEXykon lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) konsument i Studium Praktyki Prawnej LEXykon uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Studium Praktyki Prawnej LEXykon nie dostarczyło ich w tym terminie.

3. Zapisów zawartych w ust. 1-2 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§ 13
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku kursów oraz szkoleń prowadzonych w formie on-line oraz w formie  korespondencyjnej termin na odstąpienie Konsumenta od umowy wynosi 14 dni od otrzymania materiałów szkoleniowych z pierwszego modułu szkolenia lub otwarcia tych materiałów za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej LEXykon, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. 

3. W przypadku zakupu kursu lub szkolenia prowadzonego w formie on-line oraz w formie korespondencyjnej, dokonanego po dacie jego rozpoczęcia,  prawo, o którym mowa w § 13 ust. 2  Regulaminu wygasa po otrzymaniu materiałów szkoleniowych z drugiego modułu szkolenia lub otwarciu tych materiałów za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej LEXykon, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

4. W przypadku zakupu kursu lub szkolenia prowadzonego w formie on-line oraz w formie korespondencyjnej, który w swojej nazwie zawiera słowo „kurs intensywny” lub „repetytorium” prawo, o którym mowa w § 13 ust. 2  Regulaminu, wygasa po otrzymaniu materiałów szkoleniowych lub otwarciu tych materiałów za pośrednictwem Platformy. 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14
Zasady odstąpienia od Umowy

1. Aby odstąpić od umowy w sytuacjach opisanych w Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa, Konsument musi poinformować Studium Praktyki Prawnej LEXykon o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres: LEXykon sp. z o.o., Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Studium Praktyki Prawnej LEXykon zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zwrócić na własny koszt wszystkie produkty otrzymane w ramach wykonania umowy od Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z tego wzoru lub z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a  Studium Praktyki Prawnej LEXykon,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje w zakresie Umów zawartych po 7 listopada 2023 roku.

2. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, informując o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Do ważnych przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzających zalicza się:

– zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

– konieczność dostosowania działalności Studium Praktyki Prawnej LEXykon do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Studium Praktyki Prawnej LEXykon wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie z Użytkownikiem;

– zmiany technicznymi lub technologiczne w działalności Studium Praktyki Prawnej LEXykon;

– wprowadzenie nowych, modyfikacja lub wycofanie przez Studium Praktyki Prawnej dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

– połączenie, podział albo przekształcenie lub zmiana danych rejestrowych Studium Praktyki Prawnej LEXykon.

3 . Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki Umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i nazwisko:   ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: 

Data zakupu: 

Rodzaj zakupionego produktu lub usługi: ………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………………………………..  (podać datę zakupu produktu lub usługi), której przedmiotem jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać nazwę zakupionego produktu lub usługi).

Zapłaconą przeze mnie cenę w wysokości ………………………………. (podać wpłaconą kwotę) proszę zwrócić na następujący rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać dane właściciela rachunku oraz nr rachunku).

………………………………                                                                       ………………………………

data złożenia oświadczenia                                                               podpis Konsumenta