Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W trakcie realizacji usług oferowanych na stronach znajdujących się pod adresem: www.lexykon.com.pl oraz www.lexykon.edu.pl Użytkownicy tych stron przekazują Administratorowi niektóre dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady zbierania i przetwarzania takich danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies i innych technologii stosowanych na ww. stronach internetowych. 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  administrator danych osobowych Użytkowników stron internetowych znajdujących się pod adresem: www.lexykon.com.pl oraz www.lexykon.edu.pl;
 2. Cookies –  małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny PESEL, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-mail, a w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również: firma, adres miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, a także dane o lokalizacji, adres IP, identyfikator internetowy;
 4. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu zawierającego informacje edukacyjne, marketingowe oraz promocyjne, wysyłanego droga mailową do Użytkowników zapisanych na liście odbiorców tego biuletynu.
 5. Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem www.lexykon.edu.pl, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi. 
 6. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych znajdujących się pod adresem lexykon.com.pl oraz www.lexykon.edu.pl.
 7. Profilowanie – dowolna zautomatyzowana forma przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
 8. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 10. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem lexykon.com.pl.
 11. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, usług oferowanych na Stronie oraz z Platformy.
 12. Zgoda – dobrowolne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba fizyczna, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

§2
Informacje podstawowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na Newsletter i formularz zamówienia produktu lub usługi, a także w inny sposób, również mailowo lub telefonicznie. Administrator może pozyskać informacje o danych osobowych Użytkownika również od innych podmiotów, jeśli Użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę lub z publicznych rejestrów.
 2. Administratorem danych, o których mowa w § 2 ust. 1 jest LEXykon spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS: 0000732986, NIP: 5252751116, REGON: 380280634.  
 3. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: szkolenia@lexykon.com.pl lub telefonicznie pod nr +48 22 1228268 (w dni robocze, w godzinach 10:00-16:00). 
 4. Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przetwarza te dane w ramach własnej działalności gospodarczej. 

§3
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przekazane Administratorowi w formularzu zamówienia produktu lub usługi mogą być przetwarzane:
  1) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, a także w celu ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
  2) w celu realizacji zawartej umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
  3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO;
  4) w celach wynikających z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 c) RODO.
 2. W celu określonym w §3 ust. 1 Polityki Prywatności przetwarzane są w szczególności następujące dane – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, firmę, NIP, telefon kontaktowy, adres mailowy, login, adresy IP rejestracji, logowania.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera oraz promocji lub marketingu produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest 6 ust. 1 f) RODO;
 4. W celu określonym w §3 ust. 3 Polityki Prywatności przetwarzane są w szczególności następujące dane – imię oraz adres mailowy.
 5. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego dla celów opisanych w § 4 ust. 1-4 Polityki Prywatności. 

§4
Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika, przekazane w celu zawarcia lub realizacji umów, przekazane w formularzu zamówienia produktu lub usługi lub w inny sposób, przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/umów lub też do końca upływu okresu zobowiązania podatkowego, w zależności od tego, który z wyżej wskazanych okresów jest późniejszy.
 2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w celach marketingowych lub promocyjnych, przekazywane w formularzu zapisu na Newsletter lub w inny sposób, przechowywane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Okres  przetwarzania  danych  może  być  przedłużony  w  przypadku,  gdy przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ustalenia  i  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami,  a  po  tym  czasie  jedynie  w  przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa, jedynie w zakresie określonym tymi przepisami.
 4. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5
Przekazywanie innym podmiotom

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w szczególności:
  1) podmiotom współpracującym z Administratorem przy tworzeniu produktów lub usług oraz realizacji zawartych z Użytkownikami umów;
  2) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi prawnej i windykacji;
  3) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi informatyczne;
  4) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi księgowej i podatkowej;
  5) bankowi, który prowadzi rachunki bankowe Administratora lub obsługuje płatności za usługi świadczone przez Administratora;
  6) ubezpieczycielowi Administratora;
  7) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkownika do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym „EOG” tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO). Przekazanie danych osobowych w tym przypadku odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1) współpracę  z  podmiotami  przetwarzającymi  Dane  osobowe  w  państwach,  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych na podstawie art. 45 ust. 1 RODO;
  2) stosowanie standardowych klauzul umownych rekomendowanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO.;
  3)  zawieranie odpowiednich umów w celu zapewnienia, by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi przewidziane przez RODO.

§6
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie Danych osobowych Administratorowi jest zawsze dobrowolne.
 2. Podanie Danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia produktu lub usługi jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy. 
 3. Podanie Danych osobowych zawartych w formularzu zapisu Newsletter jest niezbędne do dokonania zapisu na Newsletter i otrzymywania tego Newslettera na wskazany w formularzu adres mailowy.
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Administrator  na  bieżąco  prowadzi  analizę  ryzyka  w  celu  zapewnienia,  że  Dane  osobowe  przetwarzane    przez  niego  w  sposób  bezpieczny, zapewniający  przede  wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w  jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o  to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie  przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne  podmioty  współpracujące  dawały  gwarancję  stosowania  odpowiednich środków  bezpieczeństwa  w  każdym  przypadku,  gdy  przetwarzają  Dane  osobowe  na  zlecenie  Administratora.

§7
Możliwość wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na podstawie zgody, a w każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć, chyba że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Jeżeli Użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Administratora na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.
 4. W przypadku udostępnienia danych przy zapisie na Newsletter zgodę można wycofać również przez kliknąć w link dołączony do Newslettera wysłanego mailem.

§8
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator oświadcza, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§9
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje na Stronie i Platformie pliki Cookies (ciasteczka). 
 2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 1. Niektóre pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania Strony i Platformy, w tym do:
  1) utrzymanie sesji użytkownika;
  2) zapisanie stanu sesji użytkownika;
  3) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem oprogramowania do logowania się na konto Użytkownika na stronie lub na Platformie;
  4) zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
  5) zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez Stronę;
  6) monitoring dostępności usług.
 2. Niektóre pliki Cookies nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
  1) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  2) zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  3) Przywrócenie sesji użytkownika;
  4) zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
  5) umożliwienie automatycznego zalogowania się do konta (opcja „zapamiętaj mnie”);
  6) dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
  7) ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających użytkowanie Strony i Platformy;
  8) przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
  9) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym na Stronie;
  10) wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
 3. Administrator korzysta lub może korzystać z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki Cookies w celu:
  1) monitorowania ruchu na Stronie i na Platformie;
  2) zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony i z Platformy i umożliwiają ciągłe doskonalenie oferowanych produktów i usług;
  3) ustalania liczby użytkowników Strony i Platformy oraz sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony i Platformy.
  4) wykorzystania narzędzia do komunikacji;
  5) integracji z portalami społecznościowymi;
  6) umożliwienie płatności internetowych.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik

§10
Inne technologie

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje lub może stosować następujące technologie, które monitorują działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony i Platformy:

  1) WordPress – narzędzie zapewniane przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110. Narzędzie to służy do tworzenia i administrowania stroną internetową oraz prowadzenie sklepu internetowego na tej stronie. Działania w tym zakresie mogą być realizowane w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy oraz oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci sprzedaży własnych produktów lub usług. Korzystanie z tego narzędzia jest niezbędne do prawidłowego działania Strony. Narzędzie WordPress zbiera informacje o podejmowanych przez Użytkownika czynnościach na stronie, a w przypadku założenia konta – także informacje podane przez Użytkowników przy zakładaniu konta. Zasady przetwarzania danych za pośrednictwem tego narzędzia zostały opisane na tej stronie internetowej: https://pl.wordpress.org/about/privacy/. Wszystkie informacje gromadzone za pośrednictwem tego narzędzia są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

  2) Moodle – narzędzie zapewniane przez Moodle Pty Ltd z siedzibą w Australii,  L 2 1 Ord Street West Perth, 6005 Australia. Narzędzie to służy do prowadzenia szkoleń on-line i jest wykorzystywane zarówno przez podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne np. szkoły i uniwersytety. Działania w tym zakresie mogą być realizowane w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy oraz oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci monitorowania realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy oraz ewentualnych naruszeń postanowień tej umowy przez Użytkownika. Korzystanie z tego narzędzia jest niezbędne dla prawidłowego działania Platformy. Oprogramowanie Moodle zbiera informacje o wszystkich podejmowanych przez Użytkownika czynnościach na Platformie, w tym także o czasie podejmowania tych czynności, adresie IP oraz lokalizacji. Zasady przetwarzania danych za pośrednictwem tego narzędzia zostały opisane na tej stronie internetowej: https://moodle.com/privacy-notice/. Wszystkie informacje gromadzone za pośrednictwem tego narzędzia są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

  3) Google Analytics – narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Strony. Działania w tym zakresie Administrator może realizować opierając się na swoim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W ramach Google Analytics zbierane mogą być również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu Strony Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych, czy nie. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje dotyczące tego narzędzia zostały opisane na tej stronie internetowej:: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  4) Google Ads – narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jest to narzędzie do reklamowania produktów i usług w wyszukiwarce Google. Działania w tym zakresie mogą być realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Zasady przetwarzania danych uzyskanych z użyciem tego narzędzia zostały opisane na tej stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

  5) Facebook Pixel – narzędzia marketingowe, dostępne w ramach serwisu Facebook (www. facebook.com) i zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia Administrator może kierować do Użytkowników strony reklamy w serwisie facebook. Działania w tym zakresie mogą być realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkownika na Stronie, Administrator może w ramach Strony zaimplemetować Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator informuje, że Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora Strony, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu Strony Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie w jego przypadku przez Administratora z Pixela Facebooka, czy nie.

  6) Narzędzia społecznościowe – na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN. Użytkownik wyświetlając Stronę zawierającą taką wtyczkę powoduje, że jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do jego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia przeglądarki, np. Umożliwiające blokowanie skryptów.

§11
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony i Platformy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona i Platforma.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną i Platformą, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§12
Uprawnienia Użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych

 1. Administrator informuje, że Użytkownik posiada prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania danych osobowych;
  3) usunięcia danych osobowych;
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6) przenoszenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że szanuje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i podejmuje wszystkie możliwe kroki, by ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Administrator informuje, że wymienione w §12 ust. 1 Polityki Prywatności uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania możliwa jest jednak jedynie po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia Użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres szkolenia@lexykon.com.pl .

§13 
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14
Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.