Regulamin – wersja obowiązująca dla umów zawartych do dnia 31.12.2022 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG  LEXYKON SPÓŁKI Z O.O.

§1
Informacje Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług  LEXykon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, korzystania z serwisu http://www.lexykon.com.pl oraz Platformy Edukacyjnej LEXykon.
 2. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  a) Studium Praktyki Prawnej LEXykon – rozumie się przez to działalność gospodarczą prowadzoną pod firmą LEXykon sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000732986, o nr identyfikacyjnych NIP: 5252751116, REGON: 380280634, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
  b) Platformie Edukacyjnej LEXykon – rozumie się przez to platformę znajdującą się na stronie: http://www.lexykon.edu.pl//, zwaną dalej Platformą Edukacyjną.
  c) Usłudze – rozumie się przez to sprzedaż i obsługę kursów, sprzedaż publikacji naukowych oraz innych produktów;
  d) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon.
  e) Kursncie/Kursantce – rozumie się przez to użytkownika, który korzysta z usługi sprzedaży i  obsługi kursów.
  f) Koncie użytkownika – rozumie się przez to konto, które powstaje po rejestracji na Platformie Edukacyjnej.
  g) Procedurze rejestracyjnej – rozumie się przez to proces, w którym tworzone jest konto użytkownika.
  h) Administratorze – rozumie się przez to Studium Praktyki Prawnej LEXykon.
  i) Kursach – rozumie się przez to szkolenie przeprowadzone przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon, zgodnie z  planem szkolenia, informacjami o szkoleniu oraz harmonogramem.
  j) Materiałach szkoleniowych – rozumie się przez to materiały edukacyjne, przygotowane zgodne z  planem szkolenia, udostępniane kursantom w formie prezentacji multimedialnej, prezentacji audio, prezentacji video, plikach pdf. lub w innych formatach.

§2

Usługi świadczone przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon

 1. Usługi świadczone przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon polegają na udostępnianiu drogą pocztową lub elektroniczną całości lub części zasobów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń lub sprzedaży publikacjii naukowych i innych przedmiotów o charakterze edukacyjnym.
 2. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon jest:
  1) zakup wybranej usługi lub produktu na stronie: http://www.lexykon.com.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia;
  2) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
  3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie,
  4) dokonanie terminowej płatności za zakupioną usługę lub produkt.
 3. Zakup wybranej usługi lub produktu na stronie: http://www.lexykon.com.pl, wypełnienie formularza zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu oznacza zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznała/zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści umowy. 
 5. Dostęp do płatnych produktów i usług w ramach danego konta przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do kursów lub innych produktów, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu urządzeniach.
 6. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty. Studium Praktyki Prawnej LEXykon ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.

§3

Zakup usługi lub produktu

 1. Zakupu usługi lub produktu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.lexykon.com.pl/zapisy/sklep
 2. W trakcie procedury zakupu usługi lub produktu konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia dokumentów sprzedaży oraz świadczenia usługi danych.
 3. Do dokonania zakupu niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień.
 4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega prawo do odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego i zapisania na kurs bez podania przyczyny.
 5. Studium Praktyki Prawnej LEXykon akceptuje następujące opcje płatności za usługę lub produkt:
  1) Przelew bankowy – płatność jednorazowa – w tej opcji dokonuje się jednorazowej zapłaty całości należności bezpośrednio na konto bankowe Studnium Praktyki Prawnej LEXykon.
  2) Przelew bankowy – płatność w 3 ratach – w tej opcji dokonuje się zapłaty za usługę lub produkt w 3 równych ratach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na konto bankowe Studnium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza rata płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna rata płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej raty stanowi równowartość 1/3 całości należności za kurs. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z rat może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z usługi. Możliwość korzystania z usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.
  3) Przelew bankowy – płatność w 6 ratach – w tej opcji dokonuje się zapłaty za usługę lub produkt w 6 równych ratach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na konto bankowe Studnium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza rata płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna rata płatna jest do 10 dnia każdego miesiaca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej raty stanowi równowartość 1/6 całości należności za kurs. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z rat może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z usługi. Możliwość korzystania z usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.
  4) Przelew bankowy – płatność w 9 ratach – w tej opcji dokonuje się zapłaty za usługę lub produkt w 9 równych ratach. Płatności dokonuje się bezpośrednio na konto bankowe Studnium Praktyki Prawnej LEXykon. Pierwsza rata płatna jest przy składaniu zamówienia. Każda następna rata płatna jest do 10 dnia każdego miesiaca, aż do spłaty całości należności. Wysokość jednej raty stanowi równowartość 1/9 całości należności za kurs. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z rat może skutkować czasowym zablokowaniem możliwości korzystania z usługi. Możliwość korzystania z usługi zostanie odblokowana niezwłocznie po uregulowaniu należności.
  5) PayPal lub tpay – płatność za pośrednictwem systemu PayPal lub tpay. Wybór tej opcji umożliwia także zapłatę z użyciem karty kredytowej, bez konieczności zakładania konta.
 6. Przy płatnościach ratalnych, o których mowa w §3 ust. 5 pkt 2-5, usługa będzie rozliczana w cyklach miesięcznych.
 7. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega możliwość wyłączenia niektórych opcjii płatności dla wybranych usług lub produktów.
 8. Kod dostępu do wybranej usługi na Platformie Edukacyjnej LEXykon wysyłany jest mailem na wskazany w zamówieniu adres mailowy użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty całej należności (przy płatności jednorazowej) lub po zaksiegowaniu wpłaty pierwszej raty (przy płatności w 3,6 lub 9 ratach).

§4

Promocje

 1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon przewiduje nastepujące promocje na swoje usługi :
  1) Promocja Koleżeńska – obowiązuje przy jednoczesnym zakupie dwóch usług. Aby skorzystać z tej promocji należy wcześniej uzyskać kod rabatowy, który należy wpisać przy finalizacji zamówienia.   Aby uzyskać kod rabatowy do Promocji Koleżeńskiej należy skontaktować się ze Studium Praktyki Prawnej LEXykon (mailowo lub telefonicznie). Po uzyskaniu kodu rabatowego należy zakupić dwie usługi. Zakupione usługi nie muszą być tożsame. Zakupu może dokonać  jedna osoba lub dwie osoby. Kod rabatowy obowiązuje na obie usługi. Kod rabatowy w Promocji Koleżeńskiej uprawnia do 10% zniżki na usługi.
  2) Promocja Społecznościowa aby skorzystać z Promocji Społecznościowej należy uzyskać kod rabatowy, który należy wpisać przy finalizacji zamówienia. Aby uzyskać kod rabatowy dla Promocji Społecznościowej należy polubić fanpage Studium Praktyki Prawnej LEXykon  na portalu społecznościowym facebook.com (https://www.facebook.com/lexykon.szkolenia/), opublikować na tym portalu post polecający naszą firmę oraz napisać wiadomość mailową  wskazując informacje umożliwiające weryfikację spełnienia warunków promocji.  W odpowiedzi zostanie wysłany kod rabatowy, który należy wpisać przy finalizacji zamówienia. Kod rabatowy w Promocji Społecznościowej uprawnia do 100 zł zniżki na usługi.
  3) Promocja „Płatność Jednorazowa” obowiązuje w przypadku jednorazowej zapłaty całości należności za usługę. Spełnienie warunków Promocji „Płatność Jednorazowa” uprawnia do 5% zniżki. Aby skorzystać z promocji należy przy finalizacji zamówienia wybrać następującą formę płatności: „płatność przelewem – płatność jednorazowa” oraz dokonać zapłaty 95% wartości zakupionego szkolenia. Do zastosowania promocji możliwe jest także skorzystanie z płatności w systemie PayPal. Niemniej do skorzystania z tej możliwosci konieczny jest wcześniejszy kontakt ze szkołą (mailowy lub telefoniczny) w celu uzyskania odpowiedniego kodu rabatowego, który należy wpisać przy finalizacji zamówienia.
  4) Zniżki indywidualne – zniżki oferowane indywidualnie dla wybranych klientów. Aby skorzystać ze zniżki należy podać uzyskany od Studium Praktyki Prawnej LEXykon kod rabatowy. Wysokość rabatu w przypadku tej promocji ustalana jest indywidualnie.
 2. Promocje nie łączą się.

§5

Ogólne zasady korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon

 1. Do korzystania z elektronicznych usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1) dostępu do sieci Internet;
  2) indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3) skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
  4) w razie pobierania plików  – posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3 i mp4.
 2. Korzystanie z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon odbywa się poprzez przeniesienie praw (tak w przypadku sprzedaży produktów fizycznych) albo na zasadzie licencji czasowej (tak np. w przypadku wszystkich szkoleń i kursów).
 3. W przypadku licencji czasowej Studium Praktyki Prawnej LEXykon udziela kursantowi ograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów szkoleniowych oraz zadań na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu. Kursantowi nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie oraz nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji. Nie dochodzi w tym zakresie do przeniesienia żadnych praw na kursanta. Sprzedaż lub nieodpłatne udostępnienie materiałów szkoleniowych innej osobie jest niedopuszczalne i zabronione. Licencja czasowa obowiązuje od dnia zakupu do dnia zakończenia szkolenia.  Opłata z tytułu udzielenia licencji stanowi 80% ceny danego kursu.
 4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon upoważnia kursanta do przeglądania materiałów szkoleniowych udostępnionych na Platformie oraz do wprowadzenia materiałów szkoleniowych udostępnionych kursantom do swobodnego pobierania do pamięci komputera osobistego lub telefonu oraz utrwalenia ich na dysku twardym tego komputera albo w pamięci tego telefonu oraz do sporządzenia drukowanych egzemplarzy materiałów szkoleniowych wyłącznie na użytek własny kursanta, w celach niekomercyjnych i służących wyłącznie prawidłowemu odbyciu szkolenia prowadzonego w ramach kursu. Materiały szkoleniowe nieudostępnione do swobodnego pobierania przez kursantów nie mogą być utrwalane żadną techniką i na żadnych nośnikach danych. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i  obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1) korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon oraz Platformy Edukacyjnej LEXykon w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy Edukacyjnej LEXykon oraz od korzystania z usług Studium Praktyki Prawnej LEXykon w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Studium Praktyki Prawnej LEXykon na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do usług innym Użytkownikom,
  5) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. Użytkownikowi zabrania się kopiowania lub rozpowszechniania udostępnionych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon treści.
 6. Studium Praktyki Prawnej LEXykon może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w sposób niezgodny z:
  1) ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2) obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Studium Praktyki Prawnej LEXykon  będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów szkoleniowych i innych treści, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.
 8. Wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń, w tym w szczególności dane dotyczące materiałów szkoleniowych, zasad działania Platformy Edukacyjnej LEXykon, zasad prowadzenia kursu, technik i metodologii nauczania, a także dane innych kursantów są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tajemnicę handlową Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Kursanci mają obowiązek dołożyć wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej, przy czym obowiązek tej nie jest ograniczony w czasie. Kursant nie jest uprawniony do rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej Studium Praktyki Prawnej Lexykon.
 9. Za naruszenie wskazanych w § 5 Regulaminu zakazów lub nakazów, niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej bądź przekroczenie granic przyznanych uprawnień w zakresie udzielonej licencji czasowej użytkownik zapłaci studium Praktyki Prawnej LEXykon karę umowną w wysokości 15 000 zł za każde z naruszeń, płatną bez konieczności wezwania, wymagalną w dniu naruszenia, a gdy bieda się go ustalić – w dniu stwierdzenia naruszenia,  płatną na rachunek bankowy: 28253000082090103675010001. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Studium Praktyki Prawnej LExykon ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

§6

Szczególne zasady dotyczące kursów przygotowujących do egzaminów zawodowych

 1. Kursy przygotowujące do egzaminu adwokackiego oraz kursy przygotowujące do egzaminu radcowskiego są szkoleniami zawodowymi skierowanymi wyłącznie do osób przygotowujących się do udziału w zawodowych egzaminów prawniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej bądź w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
 2. Kurs rozpoczyna się w dniu wskazanym w harmonogramie danego kursu. Harmonogram kursu może ulec zmianom w trakcie trwania kursu, o czym kursanci zostaną poinformowani drogą mailową. Kurs kończy się w ostatnim dniu egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, do którego prowadzony jest kurs. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
 3. W kursach rozpoczynających się w miesiącach czerwiec-sierpień, w ramach których świadczona jest usługa sprawdzania prac, uczestnicy mogą wysyłać prace do sprawdzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania zadania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. W przypadku wysłania pracy po tym terminie praca może nie zostać sprawdzona. Wysyłanie prac do sprawdzenia nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia. 
 4. W kursach rozpoczynających się w miesiącach wrzesień-czerwic, w ramach których świadczona jest usługa sprawdzania prac, uczestnicy mogą wysyłać prace do sprawdzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. W przypadku wysłania pracy po tym terminie praca może nie zostać sprawdzona. Wysyłanie prac do sprawdzenia nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia. 
 5. Każdemu kursantowi przydzielony jest opiekun naukowy, który czuwa nad przebiegiem i efektywnością szkolenia. 
 6. Do komunikacji z kursantem będzie używany adres mailowy lub nr telefonu wskazany w formularzu zapisu na kurs.

§7

Konto i dane osobowe

 1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie lexykon.com.pl/regulamin. Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i  zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie Polityką Prywatności.
 3. Przed zakończeniem rejestracji Użytkownik może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Studiom Praktyki Prawnej LEXykon na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie.
 4. Studium Praktyki Prawnej LEXykon przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia danych oraz informacji, które umieścił w swoim Koncie Użutkownika.
 6. Nazwa podana przez Użytkownika w trakcie rejestracji jest jawna i widoczna dla innych zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na swój adres e-mail klikając w link zawarty w stopce każdego e-maila wysłanego przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon bądź wysyłając wiadomość na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://www.lexykon.com.pl/zapisy/polityka-prywatnosci/

§8

Reklamacja

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy Edukacyjnej LEXykon, problemy i uwagi związane ze świadczonymi przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon usługami  mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: szkolenia@lexykon.com.pl. Zgłoszenia można przesyłać przez całą dobę.
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§9

Odstąpienie  od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku kursów on-line oraz kursów korespondencyjnych termin na odstapienie od umowy wynosi 14 dni od otrzymania materiałów szkoleniowych z pierwszego modułu szkolenia lub otwarcia tych materiałów za pośrednictwem Platformy. W przypadku przystąpienia do trwającego szkolenia (tj. gdy do zapisu na szkolenie doszło po dacie jego rozpoczęcia) prawo do odstąpienia od umowy wygasa po otrzymaniu materiałów szkoleniowych z drugiego modułu szkolenia lub otwarciu tych materiałów za pośrednictwem Platformy. W przypadku kursów intensywnych, które w swojej nazwie zawierają słowo „kurs intensywny” lub „repetytorium” prawo do odstąpienia od umowy wygasa po otrzymaniu materiałów szkoleniowych lub otwarciu tych materiałów za pośrednictwem Platformy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, złożonego w formie pisemnej. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres: LEXykon sp. z o.o., Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@lexykon.com.pl.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku przystąpienia do trwającego już szkolenia prawo do odstąpienia od umowy wygasa po otrzymaniu materiałów z pierwszego modułu szkolenia  lub zapoznaniu się z pierwszym modułem szkolenia udostępnionym na Platformie.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Studium Praktyki Prawnej LEXykon wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2017 roku.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Studium Praktyki Prawnej LEXykon zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników.
 4. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
 5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to wysyłając e-mail na adres: szkolenia@lexykon.com.pl. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Studium Praktyki Prawnej LEXykon. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-

tępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-

nie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.