Egzamin adwokacki i radcowski w 2017 r. – wstępne statystyki Ministerstwa Sprawiedliwość

W dniach 28-31 marca 2017 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: egzamin adwokacki i egzamin radcowski.

Egzaminy przeprowadzi 81 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin adwokacki odbędzie się w 13 miastach, przed 39 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w: Białymstoku (2 komisje), Gdańsku (2 komisje), Katowicach (4 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi (2 komisje), Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (15 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

Egzamin radcowski odbędzie się w 19 miastach, a przeprowadzą go 42 komisje egzaminacyjne z siedzibą w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (5 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu (2 komisje), Poznaniu (3 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (11 komisji), we Wrocławiu (3 komisje) i w Zielonej Górze

W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którzy są sędziami sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyły łącznie 5522 osoby, w tym do egzaminu adwokackiego – 2621, a do egzaminu radcowskiego – 2901.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują jednakowe dla wszystkich egzaminowanych zadania z zakresu: prawa karnego (w dniu 28 marca), prawa cywilnego lub rodzinnego (w dniu 29 marca), prawa gospodarczego (w dniu 30 marca) oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (w dniu 31 marca).

Każdego dnia  egzaminy  rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin (1-3 dzień egzaminu) i 8 godzin w czwartym dniu egzaminu.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzysta blisko 99% egzaminowanych.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu radcowskiego, zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Do egzaminów przystąpi łącznie 18 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. Czas trwania egzaminów w stosunku do tych zdających podlega wydłużeniu o połowę – odpowiednio do 9 godzin w 1, 2 i 3 dniu egzaminów i 12 godzin w ostatnim dniu egzaminów. Natomiast matkom karmiącym dziecko piersią (79 zdających) przysługuje uprawnienie do wykorzystania dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminów, które nie podlegają wliczeniu do czasu trwania egzaminu w danym dniu.

Źródło: www.ms.gov.pl

Dodaj komentarz